Обработване на лични данни, предоставяни от клиенти – физически лица на Гайда

 1. Тази част от Общите условия има за цел да помогне на вас клиентите физически лица - да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

 2. Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате Платформата и/или използвате нашите продукти/услуги чрез Платформата и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

 3. Администратор на лични данни

  Дружеството, предоставящо ви продукти/услуги в качеството на Администратор на лични данни е "Гайда Гайд" АД, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 205133597, адрес на управление: град София, район Изгрев, бул. "Драган Цанков" № 12, aп. 29, имейл адрес office@gaida.ai, представлявано от Изпълнителния директор Галина Красимирова Йорданова.

  Отговорник по защита на личните данни: Галина Красимирова Йорданова, служебен адрес: София, бул. Черни връх 33, e-mail: office@gmail.com, тел.: 0888111845

  Ние от Гайда уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и за да може ние да ги подобряваме и развиваме, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги вие приемате, че сте прочели и разбрали тази част от Общите ни условия, която представлява нашата Политика за защита на лични данни.

 4. Данни, които събираме и как ги използваме

  Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

  Ние от Гайда събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни на физическите лица само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

  Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: имена, адрес на електронна поща, телефонен номер.

  Имена на Клиента са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент във връзка с предоставянето на заявени услуги, както и заплащането и осчетоводяването на услугите, ако са платени.

  Адрес на електронна поща и телефонен номер на Клиента са ни необходими, за да се свържем с Клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите искания. Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае. Ще използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация. Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща до app@enoti.bg и/или подаване на молба на място.

 5. Метод на събиране на данните

  Ние обработваме и използваме само данни, които нашите Клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки Клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали Клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите, предоставени ни от Клиент.

 6. Подизпълнители

  За предоставяне на качествени Услуги, ние сме ангажирали доставчици на продукти/услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях предлагането/осъществяването на нашите продукти/услуги няма да е възможно. В повечето случаи не предоставяме данните ви на трети лица, а ползваме подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до нашата система с бази данни, включително: за охрана, за поддръжка на нашата инфраструктура, сървъри и пощенски сървъри, за ползване на защитени сървъри и свързаност. В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

 7. Предоставяне на данни на други клиенти - агенции за недвижими имоти, кредитни посредници, архитектурни бюра, бригади за извършване на ремонтна дейност, застрахователни посредници и др.

  Всяко действие на платформата на gaida, enoti.bg, представлява "електронно изявление" по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което потребителят, платформата и нейните партньори могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.Когато сте заявили желание да ползвате определена услуга, предлагана на нашата платформа, ние ще споделим данните Ви за контакт с нашия партньор на база на вашето изрично възлагане. Личните ви данни ще бъдат предоставени на съответния партньор на база на уговорките за защита на лични данни, посочени по-долу, което е неразделна част от Общите условия с Клиентите и което Клиентът одобрява и потвърждава с даване на съгласието си за предаване на личните му данни към агенциите за недвижими имоти. Gaida не е страна в отношенията между потребителите и избраните от тях доставчици на услуги.

 8. Малолетни и непълнолетни лица

  Ние предоставяме услуги само на лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години,моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите продукти/услуги.

  Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

  Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

 9. Срок на съхранение и изтриване на данните

  По правило ние обработваме данни, докато Клиентът използва продуктите/услугите ни и 5 (пет) години след това, за да предотвратим загубата на данни, ценни за Клиента, за уважаване на рекламации и претенции от Клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство. Данните, получени чрез контактната ни форма, съхраняваме до 24 (двадесет и четири) месеца с оглед създаването и уреждането на договорни отношения.

  Гайда си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия на платформата enoti и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания, без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.

 10. Вашите права

  Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

  1. имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

  2. имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

  3. имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;

  4. имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

  Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

  Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

  1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия;

  или

  1. да откажем да предприемем действия по искането.

  Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 6 (шест) месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията.

 11. Надзорен орган

  Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни или в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Обработване на лични данни, предоставяни от клиенти – юридически лица на Гайда

 1. Клиентът, като администратор на лични данни, предава на Гайда, в качеството на Обработващ, лични данни на потребителите на услугите на Клиента (с цел публикуване на оферти за имоти в Платформата) и служители на / наети лица от Клиента.

 2. Предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (т.нар. Общ регламент относно защитата на данните), страните са длъжни да уредят в съществуващите помежду им договорни правоотношения техните роли като администратор или обработващ лични данни, както и задълженията, които произтичат от този Регламент за всеки от тях.

 3. Администраторът на лични данни се задължава да предоставя на Обработващия оферти за недвижими имоти, които не съдържат лични данни.

 4. Страните се съгласяват, че по възлагане на Администратора, Обработващият ще публикува офертите по начина, по който са получени от Администратора на лични данни и няма задължение да проверява дали Администраторът е изпълнил задължението си да премахне всички лични данни и да предаде на Обработващия оферти без лични данни.

 5. В случай, че Администраторътна лични данни не е премахнал личните данни от офертите, които е предал на Обработващия, Обработващият ще ги публикува в Платформата по начина, по който са получени. В този случай се счита, че Администраторът на лични данни предава на Обработващия, който от негово име, без да определя самостоятелно целите и средствата на обработването, извършва дейности по съхранение и публикуване в Платформата на данни, предадени му от Администратора.

 6. По възлагане от Администратора, Обработващият публикува в Платформата информация за служители на /наети лица от Клиента(агенти за недвижими имоти)с цел връзка с Клиента и рекламиране на Клиента чрез профилите на неговите агенти за недвижими имоти.

 7. Страните определят следните характеристики на личните данни, които Администраторът предава на Обработващия:

  Видове лични данниКатегория на субектите на тези данниЦел на обработването
  Имена, телефон, e-mail, Местоположение на имота, Други данни, изпратени от Администратора на ОбработващияТрети лица, предлагащи недвижими имотиПубликуване на Оферти, предоставени от Администратора в Платформата на Обработващия
  Име, адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност, снимка, автобиография, професионален опит и история и т.н.Служители на /наети лица от КлиентаРекламиране на профил на тези лица в Платформата на Обработващия
 8. Администраторът на лични данни е длъжен да осигури и обезпечи по време на обработването на лични данни от страна на Обработващия съществуването на действително и документално обосновано правно основание за обработването на предадените лични данни. Правното основание за обработване може да е всяко от основанията, посочени в чл. 6 (шести), пар. 1 (първи) от Общия регламент за защита на личните данни. С приемане на Общите условия Администраторът на лични данни декларира и гарантира, че всички предоставени на Обработващия лични данни на физически лица са получени от тези лица и са предоставени от Администратора на лични данни на Обработващия по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни и са с вярно съдържание и позволяват обработването им от Обработващия.

 9. Обработващият е длъжен да:

  1. обработва личните данни по инструкции на Администратора на лични данни;

  2. взема и прилага всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни, приложими за съответната категория лични данни съобразно нивото им на въздействие на тези данни, определено по силата на действащото българско законодателство, или съобразно други критерии и указания, които може да бъдат въведени в бъдеще от компетентен държавен орган;

  3. съдейства на Администратора на лични данни за изпълнение на неговите задължения да отговори на искания за упражняване на права от субектите на данните, включително на правото на достъп до личните им данни, правото на възражение срещу обработването, правото на ограничаване или блокиране на обработването, правото "да бъдат забравени", правото на коригиране и актуализация на личните им данни, и др. под.;

  4. изпълнява изискванията съгласно членове 32-36 от Общия регламент за защита на личните данни и подпомага Администратора на лични данни при изпълнението на тези задължения;

  5. след приключване на услугите по обработване връща на Администратора на лични данни всички носители на предадените му лични данни и цялата информация, свързана с тези данни. След това, Обработващият заличава при себе си тези данни и унищожава техните съществуващи копия, освен ако правото на Европейския съюз или българското законодателство не изисква тяхното съхраняване;

  6. обработва личните данни единствено и само за предоставяне на услугите/дейностите, които Администраторът на лични данни е възложил и съобразявайки се с евентуални специфики на настоящите Общи условия.

 10. С приемането на Общите условия Обработващият гарантира пред Администратора на лични данни, че лицата, оправомощени да обработват личните данни в неговото предприятие, са поели ангажимент за поверителност чрез подписване на декларация за конфиденциалност или са задължени по закон да спазват поверителност.

 11. В случай че на Обработващия му бъде наложена глоба или друг вид санкция от компетентен държавен орган, свързана с незаконосъобразно обработване на лични данни, предоставени от Администратора, в това число от негови служители, и/или от негови подизпълнители, то Администраторът на лични данни дължи на Обработващия неустойка в размер на стойността на цялата санкция, наложена и платена от Обработващия, и/или в размер на стойността на вредата, понесена от Обработващия, вследствие на друга санкция/претенция, ведно с направените от Обработващия разноски. В случай че на Обработващия му бъде наложено да заплати обезщетение на субект на лични данни, свързано с незаконосъобразно обработване на лични данни, предоставени от Администратора, в това число от негови служители, и/или от негови подизпълнители, то Администраторът на лични данни дължи на Обработващия неустойка в размер на стойността на цялото обезщетение в едно с направените от Обработващия разноски.

 12. При съответните инструкции от страна на Администратора на лични данни, целящи изпълнение на негови законови задължения, Обработващият следва да осигури поправянето, изтриването, или временното спиране на обработваните лични данни, преди тяхното окончателно изтриване.

 13. Обработващият следва да уведоми Администратора на лични данни незабавно, в случай на допуснато нарушение на сигурността на личните данни в своето предприятие.

Обработване на лични данни на служители на клиента – юридическо лице и Гайда

 1. Страните се споразумяват, че обработването на лични данни, с които се идентифицират физически лица(в това число име, адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност и др. под.), разменяни помежду им при и/или по повод изпълнение на Общите условия ще се извършва съгласно изискванията на Регламент ЕС 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и приложимото българско законодателство. Обработването на данните се извършва при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на договорните отношения между тях, както и за защитата на законните интереси на страните в случай на неизпълнение.

 2. Всяка страна декларира, че всички нейни служители и/или трети лица, чиито данни за контакт са предоставени на другата страна за връзка с нея, независимо дали са вписани изрично и/или са предоставени по друг начин, са получени от тези лица и са предоставени на другата страна по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

 3. Всяка от страните може да предоставя личните данни, предоставени от другата страна, на лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини и/или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.), на одитори, на счетоводители и/или счетоводни фирми, адвокати и/или адвокатски дружества, както и на органи, институции и/или лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които тази страна се обръща за защита на своите права и законни интереси.

 4. Всяка от страните се съгласява, че другата страна има право да ползва и обработва тези данни във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия, за срока на действието им, както и за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения между тях във връзка с изпълнение на задълженията на страните за съхранение на счетоводните документи, уреждане на претенции на страните и др. дейности, произтичащи от закон, тези Общи условия или легитимния интерес на страните.

Обработване на лични данни, предоставяни от Гайда на клиенти – юридически лица

 1. Гайда, като администратор на лични данни и въз основа на настоящите Общи условия, предава на Клиента като Обработващ, лични данни на Клиенти – физически лица, които са изразили желание агенции за недвижими имоти да се свържат с тях във връзка с оглед имоти, за които Клиентът – физическо лице е публикувал оферта.

 2. Предвидразпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО_(т.нар. Общ регламент относно защитата на данните), страните са длъжни да уредят в съществуващите помежду им договорни правоотношения техните роли като администратор или обработващ лични данни, както и задълженията, които произтичат от този Регламент за всеки от тях,

 3. Страните уточняват, че в отношенията помежду им Администраторът на лични данни предава на Обработващия, който от негово име, без да определя самостоятелно целите и средствата на обработването, извършва дейности по обработване, включително и съхраняване, на личните данни на субекти на данни (Клиенти на Гайда – физически лица), предадени му от Администратора на лични данни.

 4. Страните определят следните характеристики на личните данни, които Администраторът предава на Обработващия:

  Видове лични данниКатегория на субектите на тези данниЦел на обработването
  Имена, телефон, e-mail, Местоположение на имотаКлиенти – физически лица, предлагащи недвижими имотиОглед на имоти от Оферти, публикувани от субекта в Платформата на Администратора
 5. Администраторът на лични данни предоставя на Обработващия личните данни само и единствено за целите, описани по-горе, а именно за осъществяване на оглед на недвижим имот. Обработващият декларира и гарантира, че всички предоставени от Администратора на Обработващия лични данни на физически лица, ще бъдат използвани само за описаните цели, само до извършване на съответния оглед и ще бъдат обработвани от Обработващия по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни и са с вярно съдържание. Ако Клиентът желае да обработва и ползва лични данни на тези субекти за други цели, следва да уреди отношенията си директно със съответните субекти с цел защита на личните им данни.

 6. Обработващият е длъжен да:

  1. обработва личните данни само по изрично или общо документирано нареждане на Администратора на лични данни, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация;

  2. взема и прилага всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни, приложими за съответната категория лични данни съобразно нивото им на въздействие на тези данни, определено по силата на действащото българско законодателство, или съобразно други критерии и указания, които може да бъдат въведени в бъдеще от компетентен държавен орган;

  3. съдейства на Администратора на лични данни за изпълнение на неговите задължения да отговори на искания за упражняване на права от субектите на данните, включително на правото на достъп до личните им данни, правото на възражение срещу обработването, правото на ограничаване или блокиране на обработването, правото "да бъдат забравени", правото на коригиране и актуализация на личните им данни, и др. под.;

  4. не включва друг обработващ или подизпълнител в процесите и процедурите по обработване на лични данни, предоставени от Администратора на лични данни, без изричното или общо предварително писмено съгласие на Администратора на личните данни;

  5. осигурява достъп на Администратора на лични данни до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията му по тези Общи условия и позволява и допринася за извършването на всякакви проверки от страна на Администратора на лични данни или на определен от него за целта проверяващ;

  6. изпълнява изискванията съгласно членове 32-36 от Общия регламент за защита на личните данни и подпомага Администратора на лични данни при изпълнението на тези задължения;

  7. след приключване на услугите по обработване връща на Администратора на лични данни всички носители на предадените му лични данни и цялата информация, свързана с тези данни. След това, Обработващият заличава при себе си тези данни и унищожава техните съществуващи копия, освен ако правото на Европейския съюз или българското законодателство не изисква тяхното съхраняване.

  8. обработва личните данни единствено и само за предоставяне на услугите/дейностите, които Администраторът на лични данни е възложил и съобразявайки се с евентуални специфични изисквания и инструкции от страна на Администратора на лични данни (в т.ч. да отговаря на искания за предоставяне на информация и съдейства при извършване на съвместни проверки), целящи изпълнение на негови нормативни задължения.

  Обработващият гарантира пред Администратора на лични данни, че лицата, оправомощени да обработват личните данни в неговата организация, са поели ангажимент за поверителност чрез подписване на декларация за конфиденциалност или са задължени по закон да спазват поверителност.

  В случай че Обработващият лични данни включва последващ обработващ за извършването на специфични дейности по обработване от името на Администратора на лични данни, Обработващият гарантира, че този последващ обработващ прилага подходящите технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни.

  В случай че субект на данни претърпи вреди от незаконосъобразно обработване на лични данни, сторено от Обработващия, в това число от негови служители, и/или от негови подизпълнители, и Администраторът на лични данни обезщети субекта за претърпените вреди, то Обработващият дължи на Администратора на лични данни неустойка в размер на цялата сума, платена от Администратора на лични данни на субекта на данните. В случай че на Администратора на лични данни му бъде наложена глоба или друг вид санкция от компетентен държавен орган, свързана с незаконосъобразно обработване на лични данни, сторено от Обработващия, в това число от негови служители, и/или от негови подизпълнители, то Обработващият дължи на Администратора на лични данни неустойка в размер на стойността на цялата глоба, наложена и платена от Администратора на лични данни, и/или в размер на стойността на вредата, понесена от Администратора на лични данни, вследствие на друга санкция.

  При съответните инструкции от страна на Администратора на лични данни, целящи изпълнение на негови законови задължения, Обработващият следва да осигури поправянето, изтриването, или временното блокиране на обработваните лични данни, преди тяхното окончателно изтриване.

  Настоящите уговорки остават в сила за целия период, през който Обработващият обработва лични данни, предоставени му от Администратора на лични данни, или до момента, в който договорните отношения между тях бъдат прекратени – което от двете настъпи по-късно. Обработващият следва да предостави пълно съдействие за промяна и допълнение на тези Общи условия, в случай на ново приложимо законодателство в областта на защитата на лични данни.

  Обработващият следва да уведоми Администратора на лични данни незабавно и писмено, в случай на допуснато нарушение на сигурността на личните данни в своята организация. Уведомяването следва да е без ненужно забавяне, но не по-късно от 24 часа от установяване на нарушение на сигурността на личните данни, които Администраторът на лични данни е предал на Обработващия.