Общи условия

 1. Опредeления

  1. Гайда – „Гайда Гайд” АД, ЕИК 205133597, адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, бул. "Драган Цанков" 12, aп. 29, представлявано от Изпълнителния директор Галина Йорданова, email: office@gaida.ai.

  2. „Платформата“ - означавал платформата ЕНОТИ, чрез която може да бъде извършвано търсене и предлагане на недвижими имоти. Платформата е достъпна до потребителите посредством Уеб страницата и Мобилното Приложение.

  3. Мобилно приложение – Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android, iOS, и е достъпно за безплатно сваляне в онлайн магазините Google Play (Android), Apple Appstore (iOS). За надлежното осъществяване на достъп до Платформата чрез Мобилното приложение, Потребителите следва да са привели мобилната операционна система на своите устройства (android, ios) до последните им версии.

  4. „Уеб страницата“ – означава Уеб страницата https://enoti.bg/

  5. „Ползватели“ – физически и юридически лица, които ползват функциите и услугите на Платформата.

  6. „Профил“ – личният профил на Ползвателя в Платформата.

  7. Общи условия - настоящите Общи условия. Общите условия уреждат правата и задълженията на Ползвателите на Платформата. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез мобилното приложение и уеб страницата, Ползвателят декларира и заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Ползвателите следва да прочетат внимателно действащите Общи условия преди да пристъпят към ползване на Платформата.

 2. Регистрация

  1. Достъпът до Платформата е свободен, но за използване на всички функционалности се изисква регистрация. Ползвателите могат да ползват Платформата и без да се регистрират и да създадат профил, но в този случай получават ограничена функционалност, тъй като за ползването на някои услуги се изисква разпознаване на потребителя и неговите предпочитания.

  2. С извършване на регистрацията Ползвателят приема настоящите Общи условия.

  3. С извършване на регистрацията Ползвателят декларира и гарантира, че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

  4. Регистрацията на Платформата се извършва чрез въвеждане на данни за Ползвателя, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на мобилното приложение.

  5. Ползвателят носи отговорност за вярното попълване на данни и информация в мобилното приложение.

  6. Ползвателят носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Ползвателят се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Ползвателят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия от негово име и за негова сметка. В този случай Ползвателят отговаря за действията на това лице като за свои.

 3. Съдържание на мобилното приложение

  1. Платформата предоставя функционалности, свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти. Чрез нея не могат директно да се сключват сделки, свързани с недвижими имоти. Недвижимите имоти, включени в базата данни на Платформата, са предоставени от агенции за недвижими имоти и трети лица. Гайда не носи отговорност за съдържанието, описанието, информацията, изображенията, видео материалите или другите елементи или контакти относно имотите, както и всички други данни и материали, въведени или предоставени от агенциите за недвижими имоти, трети лица или Ползватели, включително коментари и съдържание на комуникация между Ползвателите, агенциите и третите лица, както и за авторските права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост, включени в офертите за недвижими имоти или съдържанието, качено от Ползвателите, агенциите и третите лица.

  2. Гайда не носи отговорност за това дали данните относно имотите и техните цени са актуални, дали обявите са действителни и актуални, дали отговарят на истината и съдържат пълно описание на имотите по критерии, предвидени в мобилното приложение, дали фотографиите или видео материалите са на съответните имоти, дали са с висока резолюция и качество.

  3. Лицата, публикували обяви на Платформата, носят отговорност за предоставената информация, която е предадена от тях на Гайда. Агенциите, Ползвателите и трети лица, които предоставят и въвеждат информацията, носят отговорност за всички действия и бездействия, извършени чрез мобилното приложение. Агенциите и третите лица, въвели информация, носят отговорност и за придобиване на всички разрешения, регистрации и/или лицензи за осъществяване на търговската си дейност, осъществявана чрез мобилното приложение, включително за спазване на приложимото законодателство в сферата на защита на авторското право, защита на конкуренцията, защита на потребителите и защита на личните данни. Всички претенции във връзка с имотите и посредническата дейност следва да бъдат предявени към агенцията за недвижими имоти, съответно Ползвателя и/или третото лице, което е публикувало обявата или е въвело информацията.

  4. Гайда не носи отговорност за съдържанието, предоставено или въведено от агенциите за недвижими имоти, Ползвателите и третите лица, включително за придобиване на авторски права върху изображенията или другите обекти на интелектуална собственост. Агенциите за недвижими имоти, Ползвателите и третите лица носят цялата отговорност за всички публикувани материали, коментари и комуникация, които нарушават правата на трети лица или противоречат на приложимите законови разпоредби. Всички претенции във връзка с нарушени авторски или други права следва да бъдат предявени към лицето, което ги е публикувало, съответно предоставило на Гайда за публикуване.

  5. Платформата може да предлага достъп само до имоти в определени градове и региони по преценка на Гайда.

  6. Гайда изисква от агенциите за недвижими имоти и третите лица, които публикуват оферти, да предоставят само изображения и видео материали с висока резолюция, които отговарят на действителното състояние на обектите, но не може да гарантира изпълнение от страна на агенциите и третите лица. Възможно е изображенията, видео материалите и данните в мобилното приложение да имат информативен и насочващ характер. Възможно е някои изображения или видео материали да създават грешно впечатление, а някои данни да са неверни. Възможно е и описанията на имотите да бъдат непълни или неточни. Възможно е други ползватели на мобилното приложение да са направили коментари и да са дали становище, че дадена информация е невярна, непълна, дублирана или има друг недостатък. Гайда не носи отговорност и не дължи обезщетение на Ползвателя при подобно разминаване или непълнота. Гайда не носи отговорност дали коментарите и становищата на лицата, които са ги направили, са верни и дали отговарят на изискванията на морала и добрите нрави. Всички претенции следва да се предявяват към съответната агенция, предоставила на Гайда офертата за публикуване и предлагаща съответния недвижим имот, както и към лицата, направили коментари и дали становища.

  7. Гайда не гарантира, че всички обяви са актуални. Отговорността за актуализиране на данните относно предлаганите имоти е на агенциите за недвижими имоти и третите лица, които въвеждат данните. Всички претенции във връзка със съдържанието и актуалността на обявите и информацията, следва да бъдат предявени към лицето, което ги е публикувало, съответно представило на Гайда за публикуване.

  8. Потребителите се съгласяват, че Гайда има право да модифицира офертите, предоставени от агенциите за недвижими имот, и да публикува адаптирани оферти със съдържание, което отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, добрите практики и изискванията на пазара, търсенето и спецификите на аудиторията, включително да намалява броя на снимките на имотите и др. подобни.

 4. Лични данни

  1. Вида на лични данни, които Гайда събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за защита на личните данни на Гайда, представляваща отделен документ.
 5. Права и задължения на страните

  1. При ползването на мобилното приложение Ползвателят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото законодателство и да зачита правата и законните интереси на третите лица.

  2. Ползвателят разбира и се съгласява, че Гайда има правото да решава кои действия на Ползвателя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

  3. Ползвателят се съгласява, че Гайда има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата, както и при подозрение за нарушение на закона или права на трети лица, да забрани използването на Платформата от Ползвателя, както и да прекрати профила на Ползвателя без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация. В този случай Гайда не носи отговорност за загуба на данни на Ползвателя или други вреди.

  4. Ползвателят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват Платформата, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

  5. Ползвателят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до мобилното приложение (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за всички дейности, действия и изявления, включително електронни изявления, извършени от него и/или през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Ползвателят незабавно трябва да уведоми Гайда. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Ползвателя са направени от него лично и той носи отговорност за тях.

  6. Гайда няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Гайда от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното Гайда не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели.

  7. Гайда не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Гайда.

  8. Гайда не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за търсене, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

  9. Гайда има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, включително да въвежда изискване за заплащане на услугите, начина за достъп, регистрация и т.н. Гайда не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване или промяна на услугите.

  10. Гайда може да включва към своите услуги и услуги, предоставени от трети страни. Гайда не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от трети страни и не носи отговорност за вреди на Клиента вследствие на проблеми с услугите от тези трети страни.

  11. Във всички случаи Ползвателят отговаря за вредите, които е причинил пряко или косвено на Гайда, свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание.

  12. Потребителят се задължава да не публикува в Платформата връзки към информация, както и данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и други материали и съдържание:

   1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или права на която и да е трета страна или които съдържат лични данни;

   2. които пропагандират дискриминация, расистка или друга антидемократична идеология;

   3. които увреждат репутацията на другите и призовават за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление, за насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна омраза;

   4. които нарушават материални или нематериални права на трети лица, включително авторски права и сродните им права;

   5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уебсайтове с такова съдържание;

   6. които съдържат компютърни вируси или друг злонамерен код или софтуер;

   7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове за измамни цели и незаконно придобиване на информация.

  13. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на трети страни, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други потребители и др., да не използва Платформата за каквато и да е дейност, без да е получил разрешение за тази дейност.

  14. Гайда не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на трети страни, които не са под контрола на Гайда.

 6. Промотирани обяви

  1. Потребителите на Платформата могат да промотират за определен период от време публикуваните от тях обяви чрез Уеб страницата като заплащат възнаграждение за това. Промотираните обяви се ползват от определени преференции при визуализиране. Промотирането на обяви обхваща единствено позиционирането им на Уеб страницата. Налице са две възможности за промотиране:

   1. Промотиране като „топ обява“ – такава обява се визуализира по с по-голям размер от останалите обяви и се позициониран най-отгоре на страницата. На една страница може да се визуализира само една „топ оферта“, като при рефрешване на страницата, обявата се сменя с друга.

   2. Промотиране като „обява на фокус“ – обявите на фокус получават подсилен цвят и маркер, който им позволява да се открояват от останалите обяви.

  2. За да извършва промотиране на обяви, Потребителят следва да се е регистрирал, да е заявил промотиране на обява и да заплаща цената за промотиране.

  3. Цената за промотиране е без ДДС и зависи от периода, за който обявата ще бъде промотирана, а именно:

   периодтоп обяваобява на фокус
   1 ден2 лв.1.5 лв.
   7 дни8 лв.6 лв.
   14 дни14 лв.10 лв.
   32 дни25 лв.15 лв.
  4. Потребителите могат да използват отстъпки при промотиране на обяви. За целта, Потребителят следва да е избрал един от трите тарифни плана – „професионалист“ (89 лв. на месец), „изтребител“ (189 лв. на месец), „шампион“ (349 лв. на месец) и да го използва, съответно заплаща цената за него за период от поне 6 месеца напред. След изтичането на 6-месечния период, ползването на тарифния план на цена с отстъпка може да продължи за всеки следващ месец и се прекратява до прекъсването на ползването. Всеки един от посочените потребителски планове дават възможност на Потребителя да промотира обяви в рамките на предвидения месечен рекламен бюджет за съответния тарифен план. След промотирането на дадена обява, съответният месечен рекламен бюджет се намаля с цената за промотиране на конкретната обява.

  5. В случай че през месеца на използване на тарифен план, рекламният бюджет бъде изчерпан, промотирането на всяка следваща обява до края на месеца се извършва по предвидените в т. 3 цени. За изчисляването периода на използване на тарифен план се взима предвид датата, на която е заплатена цената на тарифния план, като периодът не съвпада с началото и края на съответните календарни месеци в годината.

  6. При заплащане на цената за съответния тарифен план по т. 4, Потребителите могат да ползват отстъпки при условията и на цена, съгласно актуалните промоции, обявени на Уеб страницата.

 7. Авторски права и други права на интелектуална собственост

  1. Цялото съдържание на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Извън информацията относно имотите, всички права върху съдържанието на Платформата, принадлежат на Гайда и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Гайда и на императивните разпоредби на българското законодателство.

  2. Гайда изисква от лицата, които публикуват в Платформата информация относно имотите, включително техните изображения, да са уредили предварително всички авторски и други права върху тези материали, поради което се счита, че правата върху тези материали принадлежат на лицата, които са ги публикували. Ползвателят се съгласява, че няма право да копира, разпространява или да ползва по друг начин тези материали.

  3. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Гайда и Гайда притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности. Гайда е собственик и на марката Enoti, на наименованието на Мобилното приложение, както и на домейна на и Уеб страницата, с всички възможни разширения. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Гайда и на императивните разпоредби на българското законодателство.

  4. Във всички случаи, независимо дали са изрично изброени по-горе, Ползвателят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията, видеоклиповете или други части от съдържанието на мобилното приложение.

  5. При създаването на профил на Платформата Ползвателят не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, продуктите или марките на Гайда или трети лица.

  6. Ползвателят няма право на достъп до програмния код на Мобилното приложение, Уеб страницата и Платформата и няма право да ги копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Ползвателя за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Гайда.

  7. На ползвателите се предоставя разрешение за изтегляне на Мобилното приложение единствено за лични и нетърговски цели. Ползвателите получават само право да ползват Мобилното приложение съгласно обичайното му предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Мобилното приложение, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.

  8. В случай на неизпълнение на горните условия, Гайда има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Ползвателя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Ползвателя.

  9. Ползвателят се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Гайда.

  10. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Гайда са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани на Платформата и/или имат профил, като при нарушение Гайда има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

 8. Изменения на Мобилното приложение и Уеб Страницата

  1. Гайда има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Мобилното приложение и Уеб страницата, на функционалностите на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

  2. Гайда има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно.

  3. В тези случаи Гайда не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Ползвателите.

  4. Гайда не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Гайда.

 9. Информация и съгласие

  1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

   1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Гайда;

   2. всички характеристики на услугите, предоставяни от Гайда;

   3. информация за състава, предназначението и употребата на услугите;

   4. крайната цена на услугите и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси, ако има такива;

   5. условията за плащане, изпълнение, датата, на която Гайда се задължава да достави услугите, ако има такива;

   6. условията, срока и начина за рекламация и отказ;

   7. периода, за който цената на стоките е в сила;

   8. условията и срока на гаранцията/годността;

   9. информация за контакт със Гайда, включително по телефон и електронна поща;

   10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

   11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

   12. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на услугите;

   13. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

   14. съгласието на Гайда с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Гайда;

   15. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

   16. Договорът с Гайда се сключва на български език;

   17. Гайда е дружество, регистрирано по ЗДДС.

 10. Отказ и рекламация

 11. Потребителят има право да се откаже от ползване на Платформата и услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време.

 12. Всички рекламации, свързани с недвижимите имоти, следва да се предявяват към съответната агенция за недвижими имоти.

 13. Информация за посетители

  1. Всички посетители на Мобилното приложение и Уеб страницата, независими дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Гайда, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Гайда или за трето лице.
 14. Частична недействителност

  1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.
 15. Непреодолима сила и други условия

  1. Гайда не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.

  2. Гайда не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Ползвателите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Ползвателя или друго лице.

 16. Изменение на общите условия

  1. Гайда си запазва правото да променя едностранно Общите условия. При извършване на промени в Общите условия, Гайда се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в Мобилното приложение и Уеб страницата съобщение за изменението на Общите условия.

  2. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Гайда, възникнали във връзка със заявка за услуги, валидно направена преди уведомлението за промяна на Общите условия.

 17. Приложимо право

  1. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на Платформата от чуждестранни Ползватели.

  2. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез мобилното приложение, се разрешават от компетентния български съд.

 18. Алтернативно разрешаване на спорове

  1. Спорове, възникнали между Гайда и лица със статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете могат да бъдат решавани от органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в Сайта на Комисията за защита на потребителите.
 19. Надзорен орган

  1. Ако лице със статут на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смята, че сме нарушили правата му като потребител, можете да подаде жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на потребителите. Повече информация има на адрес: www.kzp.bg. Също така може да се подадете жалба и в страната, в която живее лицето, в работното си място или в мястото, където смята, че са нарушени правата му.